Rucrea wij(k) de Ruwaard Oss 2x

GEDRAGSCODE

De doelstelling van de Wijkstichting Rucrea is om de sociale samenhang binnen de wijk de Ruwaard te bevorderen en te versterken.
Dit kan alleen maar als de bewoners, van jong tot oud, elkaar actief ontmoeten individueel en allerlei (werk-)groepen. Voorop  staat dit deze contacten plaatsvinden met wederzijds respect.
Toch ontstaan er wel eens (onbedoeld) problemen.

Uiteraard kan dit ook binnen (werk-)groepen onder verantwoordelijkheid van Rucrea gebeuren. In het algemeen zijn dit incidenten die we met een goed gesprek kunnen oplossen.
Maar onze aandacht richt zich ook op de meer kwetsbaren in onze wijk, zoals kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. Activiteiten waar zij bij betrokken zijn moeten vanzelfsprekend in een veilige omgeving plaats vinden.

In onderstaande gedrag code richten we ons speciaal op welke maatregelen Wijkstichting Rucrea heeft genomen om seksueel misbruik/ongewenst gedrag voor deze groep te voorkomen. Overigens zijn wij er ons van bewust dat dit niet 100% is uit te sluiten, maar de kans dat het gebeurt wel zo klein mogelijk te maken.
De maatregelen en gedragscode zijn overgenomen van Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en waar nodig aangepast.

Vrijwilligers

–  Gedragscode
We vragen aan alle vrijwilligers die mogelijk met jongeren en mensen met een verstandelijke beperking in aanraking kunnen komen de gedragscode te ondertekenen.

Gedragscode: (klik hier)

– VOG
Tevens vragen we aan onze vaste vrijwilligers een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen.
Deze aanvraag is gratis. Rucrea zal de nieuwe vrijwilligers hierover informeren.

Vrijwilligers die de gedragscode niet willen ondertekenen en VOG niet willen aanvragen of als er geen VOG wordt verstrekt, mogen géén vrijwilligerswerk doen waarbij zij in aanraking kunnen komen met jongeren en mensen met een verstandelijke beperking.

Meldprocedure
Als slachtoffer en/of ouders/verzorgers van het slachtoffer (vermeend) seksueel ongewenst gedrag ervaren adviseren wij u dit:

  • direct te melden bij de leiding van het evenement/werkgroep en/of vertrouwenspersoon,
    om eventueel politieonderzoek niet te belemmeren dient u zich terughoudend op te stellen naar derden (zoals andere   ouders, deelnemers, vrijwilligers, de pers enz.)
  • Deze regels gelden ook voor andere vrijwilligers, bezoekers e.d. die signalen van (vermoedens van) seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag hebben.

Meldprotocol (Klik hier)

Vertrouwenspersoon: Gerda Haenen
Email: vertrouwenspersoonrucrea@gmail.com

Contact bestuur: secretarisrucrea@gmail.com