Concept Jaarplan

Organisatie en bedrijfsvoering

 

Doel 1 Eén team van en voor de wijk maken
Doel 2 Makkelijk vindbaar team en een goede start van de ondersteuning
Doel 3 Borgen proeftuin methodiek
Doel 4 Zo veel mogelijk collectief ondersteunen  

Inleiding

We willen in de Ruwaard een samenleving creëren waarin de mogelijkheden van de inwoner centraal staan. Dit doen we door een ont-schot stelsel te realiseren van sociale ondersteuning en zorg voor alle leefgebieden en voor alle levensfasen van wijkbewoners. Ondersteuning wordt geboden als de eigen kracht tekort schiet en is gericht op het versterken van de eigen mogelijkheden of die van het sociale netwerk. We sluiten daarbij aan op de leefsituatie van de wijkbewoners en de mate waarin zij  in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen om op eigen kracht mee te doen in de samenleving. We bouwen voort op de reeds ingeslagen weg en introduceren aan iedere medewerker actief in de Ruwaard “de proeftuin methodiek”.

Doel 1 Eén Team van en voor de wijk maken

Doelstelling
Alle medewerkers van de proeftuin partijen zowel werkzaam in het  primaire proces  als facilitair daaraan, zullen hun werkzaamheden in de Ruwaard,  zo inrichten dat ze dienstbaar zijn aan de visie en de samenwerkingsafspraken van de proeftuin (zoals vastgesteld in de samenwerkingsovereenkomst). Deze medewerkers uit het primaire proces formeren tezamen één intersectoraal  team, dat werkt vanuit een gezamenlijk wijk belang dat prevaleert boven het  eigen organisatie belang. Naast professionals maken ook de bewoners van de wijk deel uit van dit team ze zullen op vraag van de bewoner zelf, verzoek van professionals en op thema worden betrokken.

Resultaat

Eind 2018 opereert er één team niet merk- of organisatie –gebonden dat werkt volgends de proeftuin werkwijze

 Acties  

 1. Overzicht aantal medewerkers werkzaam binnen Ruwaard per organisatie
  • Rollen taken beschikbaarheid
 2. Rol van ambassadeurshap definiëren
  • Omschrijving basisprincipes / visie
  • Verwachtingen / competenties helder formuleren
 3. Identiteit team ontwikkelen – Logo – naam – herkenbaarheid (communicatie)
  • Transparante open communicatie waarbij actief burgers & professionals op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen binnen de proeftuin.
 4. Binnen de bestaande overlegstructuren zal de proeftuin methodiek worden geïntroduceerd en op maat zullen er per team afspraken worden gemaakt over hoe deze werkwijze in de praktijk te brengen en hoe en door wie dit te faciliteren
 5. Wekelijks leersessies plannen voor zowel reeds betrokken en “nieuwe” collega’s
  • Doel van leersessies definiëren

Tijdpad

Doel 2 Makkelijk vindbaar team en een goede start van de ondersteuning

Doelstelling
Toegang op initiatief van wijkbewoner: Er is één digitale / telefonische  toegang voor alle ondersteuningsvragen van de wijkbewoners van de Ruwaard in het sociale domein Bij eerste contact worden a.d.h.v. het ‘proeftuin-plan’ de vragen “ ik wil – ik kan – ik heb nodig” doorlopen. De toegang vult voor zover als al mogelijk het plan samen met de wijkbewoner in. Dit plan is tevens het eerste en ENIGE INDIVIDUELE PLAN VAN de burger/ gezin zelf. De burger heeft dus altijd maar 1 integraal plan waar hij/ zij zelf toegang toe heeft en waar betrokken partijen inzage in hebben en/of in kunnen werken aan hun eigen gemaakte afspraken. Hiervoor is een adequaat digitaal systeem wenselijk.  Naast deze digitale / telefonische toegang kunnen burgers ook rechtstreeks bij professionals via natuurlijke vindplaatsen zoals bv Huis van de Wijk , Iemhof sportverenigingen in de wijk terecht voor ondersteuningsvragen.

 

Resultaat
Burgers weten waar ze met hun vragen naar toe kunnen; voor alle vragen rondom  sociale ondersteuning en zorg voor alle levensgebieden en voor alle levensfasen van wijkbewoners. De professionals van het multidisciplinair (MD) toegang team  maken op basis van kennis, kunde en expertise samen met de burger een inschatting of hoe en door wie ondersteuning te bieden of door te verwijzen naar collectieve voorzieningen. Preventie en tijdige  signalering van mogelijke problemen maken dat (duurdere) zorg voorkomen wordt. Ook het tijdig inzetten van zorg hoort hierbij, als dit voorkomt dat er later veel meer langdurige zorg nodig is.

We voorkomen problemen, door tijdig en dichtbij de mensen in de wijk te bouwen aan goede netwerken.

Activiteiten

 1. 1 centrale digitale aanmelding / telefoonnummer voor de wijk de Ruwaard  realiseren
 2. Aanhaken bij project toegang zorg gemeente
 3. Digitaal aanmelding zo inrichten dat PLAN wordt voorgelegd met de vragen “ ik wil ik kan heb nodig” met daarbij heldere toelichting
 4. Nieuwe profiel opstellen van multidisciplinair (MD) toegang team
 5. Samenstellen van een MD (team) waar vragen van burgers terecht komen ( toegang)
  • Gezamenlijk afspraken maken over doorloop tijd
  • Communicatie plan opstellen hoe burgers hier tijdig en helder over te informeren

Tijdpad

Doel 3 Iedereen werkt volgens de proeftuin aanpak

Doelstelling
Alle medewerkers van de proeftuinpartijen werken binnen de Ruwaard volgens de stappen die beschreven zijn in de proeftuin aanpak. Medewerkers houden elkaar hier scherp in en fungeren tevens allemaal als ambassadeur van de werkwijze. Zij introduceren en rekruteren ook nieuwe nog niet bij de proeftuin aangesloten partijen.

Resultaat
Hulpvragers weten waar ze aan toe zijn en voelen zich gehoord. Iedere burger wordt serieus genomen en wordt op basis van zijn haar kwaliteiten ingezet.

Activiteiten

 1. Leersessies voor ‘nieuwkomers’ organiseren
  • Rol ambassadeur(s) hierin
 2. Basis principes visie en contactpersonen vindbaar en inzichtelijk maken voor alle betrokkene (inclusief burgers) Actie 1 & 2 worden samengevoegd met doel 1 actie 5 & 1
 3. Leerroute gemeente Oss maatwerk samen opzetten
  • naam geven aan proeftuin aanpak (bv Osse aanpak )
 4. Platform voor de succesverhalen opzetten
 5. Inzichtelijk maken wat effecten zijn op gebied van welzijn en € zowel op micro al wijkniveau (waar gaan we op meten?)

Tijdpad 

Doel 4 Zo veel mogelijk collectief ondersteunen

Doelstelling
Zoveel als mogelijk wordt collectieve ondersteuning ingezet dan wel georganiseerd.

Resultaat
Vergroten van eigen kracht: in de nieuwe aanpak gaan we uit van de mogelijkheden van mensen en van waar ze goed in zijn, met gebruik van eigen netwerk, voor het oplossen van problemen. Werkdruk van de ambulant medewerkers zal hierdoor afnemen.

Activiteiten
Organiseren van nieuwe vormen van dagbesteding en/of ondersteuning bieden vanuit vraag niet aanbod

 1. Collectieve inzet van middelen bv tillift
 2. Opzetten van informatiepunten (plekken waar men naartoe kan ) voor algemene vragen die nu ambulant worden opgepakt . Hierbij kan je ook denken aan hulpgroepen / cursussen
 3. Preventieplan opstellen n.a.v. het wijkprofiel (inclusief inzicht van wat er allemaal al is )
 4. Locaties zoals huis van de Wijk en Iemhof etc. actief inzetten als middel t.a.v. ontmoeten en deelname activiteiten

 

Tijdpad