Wijkraad Ruwaard

Bestuursleden (vanaf 1 april 2018)

Jose van Hooft

Voorzitter

Els Mulders

Penningmeester

Elly Slegtenhorst

Secretaresse

Nico Scholte

Secretaris

Erik Kuyvenhoven

Wijkraadslid

Mariska van Hoorn

Wijkraadslid

Gertruud Verbruggen

Wijkraadslid

Een bericht van de oud-voorzitter

Beste Ruwaardbewoners,

Sinds 1 april jl. heb ik mijn functie van voorzitter wijkraad Ruwaard overgedragen. Ik vond het na 15 jaar tijd worden voor nieuw bloed en dat is er gevonden.
De afgelopen 15 jaar heb ik samen met mijn mede wijkraadsleden, sociaal werker, wijkcoördinator gemeente, medewerkers sociaal beheer Brabant Wonen, wijkagenten, bestuur wijkstichting enz. heel fijn samengewerkt om onze Ruwaard mooier, socialer en veiliger te maken. Veel hebben we samen weten te bereiken. In die samenwerking speelden de wijkbewoners uiteraard een cruciale rol.

Iedereen waarmee ik dit mooie werk heb mogen doen, wil ik bijzonder hartelijk bedanken voor de manier waarop dat is gegaan. Nagenoeg altijd in goed overleg en in een prettige sfeer. Ik ben blij dat er steeds meer wijkbewoners actief bij onze buurt en wijk betrokken zijn.
Uiteraard ben ik de wijk niet uit en zal daarom nog regelmatig velen van jullie ontmoeten en zal me altijd betrokken voelen bij de wijk.

Mijn vrijwilligers werkzaamheden zet ik voort als voorzitter van Stichting Wijkbus Oss. Wilt u daar meer van weten, dan nodig ik u uit om informatie te halen bij onze chauffeurs in de bus of op de promotiemarkt tijdens het midzomerfestijn.

De nieuwe wijkraad wens ik heel veel succes toe en hoop dat ze net zoveel voldoening in deze mooie taak  vinden als ik al die jaren heb gehad.

Met vriendelijke groet,

Rien van Boxtel.

Wat is de wijkraad

De wijkraad is door de gemeenteraad aangesteld als adviesorgaan voor het college van burgemeester en wethouders. Oss kent 11 wijk- en dorpsraden. Het college wil dat advies van wijkraden zichtbaar van invloed zijn op het gemeentelijk beleid en wijkraden zo vroeg mogelijk bij beleidsplannen en projecten betrekken. Zo kunnen zij in een vroeg stadium meedenken met de gemeente en adviezen geven.

De wijkraad geeft het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd allerlei adviezen over zaken die de wijk aangaan. Dat varieert van het wijkprogramma, projecten, beleid, beheer tot bepaalde knelpunten in de wijk. De wijkraden bepalen daarbij zelf hun agenda: waarmee ze zich wel willen bemoeien en waarmee niet.

Wijkraden nemen dus een bijzondere positie in voor de gemeente. Dit betekent echter niet dat de gemeente alleen met de wijkraden praat. De gemeente betrekt en informeert ook andere belangengroepen, adviesorganen, maatschappelijke partners en individuele bewoners en ondernemers zoveel mogelijk bij nieuwe ontwikkelingen in de wijk.

Wat is het verschil tussen wijkraad, wijkstichting en kernteam

Besproken en vastgesteld door voorzitters Wijkraden en Wijkstichtingen (dd.20-04-04 en 21-9-2004)

WIJKSTICHTING

Samenlevingsopbouw:

WIJKRAAD

Binnengemeentelijke democratie:

KERNTEAM Ruwaard

wijkbeheer:

GRONDSLAG:

De wijkstichting is een bewonersinitiatief op wijk-niveau; de organisatievorm is een zelfstandige rechtspersoon in de vorm van een stichting. Er is een bestuur dat de stichting bestuurt volgens de opgestelde statuten. Afgevaardigden vanuit verschillende buurten nemen deel in de stichting.

De wijkstichting is een organisatie van bewoners die zich inzet als belangenbehartiger voor de wijk (= verbeteren van de leefkwaliteit in de wijk). De wijkstichting werkt hierin nauw samen met buurtverenigingen, de wijkraad en overige instanties.

Om wensen en behoeften te inventariseren kan de wijkstichting bewonersavonden organiseren en koppelt dit door. De wijkstichting is een belangrijke voedingsbodem voor de wijkraad.

De wijkstichting brengt mensen met elkaar in contact, organiseert dan wel stimuleert sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen. Ook ondersteunt zij bewonersgroepen en buurtverenigingen en geeft de wijkkrant uit.

GRONDSLAG:

Een Wijkraad (7 personen) is een overheids-initiatief, namelijk een B&W-adviesorgaan en is gekoppeld aan een bepaalde wijk.
De wijkraad heeft als missie het verkleinen van de afstand tussen overheid en burger en het betrekken van bewoners bij het sociaal en fysiek beheer van de wijk.

De Wijkraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan B&W over sociale en fysieke knelpunten in de wijk en geeft advies op vroegtijdig door de gemeente voorgedragen plannen.

Bewoners, bewonersgroepen en buurtverenigingen hebben formeel inspreekrecht aan het begin van de Wijkraad-bijeenkomsten. Wezenlijk is dat bewoners ook tijdens de vergadering hun zegje kunnen doen en volop participeren.
Een goede wisselwerking tussen Wijkraad en Wijkstichting is noodzakelijk: indien van belang organiseert de Wijkraad bewoners-avonden in relatie tot de formele adviesfunctie.

Wijze van benoeming: de Wijkstichting draagt de 7 personen voor aan B&W dan wel verloopt de benoeming door B&W via verkiezing.

Beroepskrachten hebben in het overleg een adviserende rol (zoals de wca, de buco, de wijkopbouwwerker, de toezichthouders, de woningbouwcorporatie en de jongerenwerker).

GRONDSLAG:

Een Kernteam is een uitvoeringsoverleg in het kader van samenwerking en afstemming t.b.v. wijkbeheer.

Aan dit uitvoeringsoverleg kunnen deelnemen: vertegenwoordigers en beroepskrachten van de volgende organisaties:

 • wijkraad
 • wijkstichting
 • opbouwwerk
 • gemeente (w.c.a.)
 • politie (buco)
 • woningbouwcorporatie

Naarmate de actualiteit dat vereist worden daarbij andere deelnemers betrokken, bijv. jongerenwerker, toezichthouder, jeugdagent, maatschappelijk werk, etc.

DOEL:

 • stimuleren van de betrokkenheid van bewoners bij hun woon- en leefomgeving;
 • (laten) activeren en motiveren van bewoners;
 • samenhang in de wijk bewaken en vergroten;

DOEL:

De wijkraad houdt zich, gevraagd en ongevraagd, actief bezig met alle zaken die het eigen territoriale gebied specifiek aangaan. Het gaat daarbij om zaken van leefbaarheid, veiligheid, sociaal cultureel welzijn en beheer en inrichting van de openbare ruimte.

DOEL:

in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving zowel fysiek-technisch als sociaal.

FUNCTIES EN TAKEN:

 • Signaleren/inventariseren van knelpunten;
 • Achterban voor wijkraad;
 • Gemeenschappelijk belangen van wijkbewoners behartigen;
 • Ondersteunen en organiseren van sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten;
 • Bevorderen van deelname aan inspraak- en bewonersavonden;
 • Rechtspersoon zijn voor bewonersgroepen en buurtverenigingen;
 • Informatie verstrekken aan wijkbewoners (wijkkrant, website);
 • Faciliteiten beschikbaar stellen aan bewonersgroepen (ruimte,kopieerapparaat e.d.)

FUNCTIES EN TAKEN:

 • signaleren/analyseren van knelpunten;
 • belangen van wijkbewoners behartigen;
 • informatie verstrekken aan wijkbewoners;
 • organiseren en bevorderen van inspraak door bewoners bijv. d.m.v. bewonersavonden;
 • afwegingen maken;
 • afstemming bereiken met betrokken organisaties;
 • adviseren van betrokken organisaties;
 • beheer leefbaarheidsbudget (beslissingsbevoegdheid);

FUNCTIES EN TAKEN:

 • coördinatie, afstemming en ontwikkeling van initiatieven:

d.m.v.:

 • signalen uitwisselen;
 • uitwisselen van privacy-gevoelige informatie;
 • ontwikkelen van gezamenlijke initiatieven;
 • uitvoering gezamenlijke projecten.

RANDVOORWAARDEN:

 • mensen met kennis, inzet en tijd;
 • diversiteit in buurtvertegenwoordigers;
 • ondersteuning door opbouwwerk wenselijk;
 • contacten met het netwerk;
 • ruimte voor vergaderingen en sociaal-culturele activiteiten;
 • budget;
 • administratief apparaat;
 • communicatiemiddelen in de wijk: wijkkrant, website.

VOORWAARDEN:

 • vertegenwoordiging zoveel mogelijk afspiegeling van de wijk;
 • mensen met voldoende kennis, inzet en tijd;
 • netwerk van buurtvertegenwoordigers;
 • ondersteuning door opbouwwerk;
 • goede contacten met het kernteam en verdere netwerken;
 • ruimte voor vergaderingen;
 • budget;
 • administratief apparaat;
 • communicatiemiddelen in de wijk: wijkkrant;
 • heldere procedures.